غلامعلی طفیونی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز:شیراز را به عنوان شهر ارمانی ورزش قهرمانی و همگانی به جهان معرفی میکنیم کد خبر : 2820 | تاریخ خبر:1398/06/23 | 2:10 PM

غلامعلی طفیونی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز منصوب شد


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز ،در جلسه معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز طفیونی ابتدا متنی را قرائت نمود که در آن نوشته شده بود:هوالحی الذی الیموت
شاید در باورها نگنجد که دیگر اردشیر حسن زاده، آن یار ریزنقــش فوتبال دیروز و مدیر الیــق ورزش بویراحمد و فــارس دیگــر در میان ما نباشد!!!دیگــر آن صــدای آرام و متیــن و کلمــه های شــمرده و حســاب شــده اش در گوش هایمــان طنین انــداز نیســت، ولی  هجــران فراقــش برای همگان ســخت و جانســوز اســت اما سعی خواهیم کرد راه و مسیرش را ادامه دهیم. ضمــن عــرض ادب و احتــرام محضــر همــه بــزرگان ورزش، پیشکســوتان، موســفیدان، خــاک خــورده هــای میادین ورزشــی، قهرمانان جهانــی و ملی، مربیان، ورزشــکاران، باشگاه داران، همکاران صدیق و زحمتکــش اداره کل و اداره ورزش و جوانان شهرســتان شیراز و رخصت از آنها که در سروقامتی از بنده باالترند و الیق تر، مشیت الهی مهندس اردشیر حسن زاده را از ورزش فارس و شیراز گرفت. امروز آن مرد بامعرفت و بامرام و مردمدار که سرشــار از اخالق نیکو، شــرافت، شــهامت و مردانگی بود در امتداد رشــته کوه های زاگرس آرام گرفته اســت و  نشســتن بر صندلی مدیریتش چندان آسان  نیست.برحســب ارادت قلبی که به زنده یاد مهندس  اردشیر حســن زاده یار و همکار بیش از 27  ســاله ام در کسوت ورزشــکار، مربی، مدیر ورزش در اســتان فارس و خانــواده محترم ً  مهندس اردوان حسن زاده  ایشــان خصوصابرادر همیشه همراه ایشــان و یادگار خلفش مهندس کیانوش حسن زاده دارم، اول از روح  بلند و بهشتی حاج اردشــیر حسن زاده و در مرحله دوم از خانواده گرامی ایشــان رخصت  می طلبم و اعالم می دارم که سعی خواهم کرد ادامه دهنده راهش باشم تا آرامشی برای خاطر  عزیز آن یار سفر کرده باشد و مرهمی بر دل و جان همکاران و ورزش کاران شیراز و فارس. از بذل توجه، عنایت و اعتماد جناب حیدرعلی کامیــاب مدیر کل جهــادی ورزش و جوانان اســتان فارس، معاونین محتــرم و همکاران ارزشمندم سپاسگذارم، امیدوارم که با تعامل و همکاری بتوانیم در امر توسعه ورزش و جوانان شهرستان شــیراز گامی رو به جلو برداریم و شیراز، آرمان شهر ورزش همگانی و قهرمانی  1402 را بیش از پیش به جهان معرفی نماییم.در ادامه طفیونی طی ســخنان کوتاهی اظهار نمــود: اول از اعتمــاد جناب کامیاب تشــکر می نمایم و دوم از شــما بزرگان ورزش که امروز در این مکان گردهم آمدید. بنده اعلام می کنم ادامه دهنده راه مرحوم حســن زاده خواهم بــود تا بتوان سیاســت هــای اداره کل ورزش و جوانان را در شهرستان شــیراز پیاده نمایم و بتوانیم با همکاری کلیــه نیروهای اداره ورزش و جوانان شیراز و هیأت  های ورزشی شــیراز در زمینه توســعه ورزش قهرمانی، همگانی، حرفه ای و برداشــتن گام های قوی در کاهش مشکلات جوانان شیراز و توسعه فضاهای ورزشی موفق ظاهر شویم و کارنامه ای قابل دفاع ارائه دهیم.برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

رایانامه:

نظرات:

 

 پربیننده ترین ها
  آخرین خبر ها